Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Witamy w serwisie UslugiNaBialolece

UslugiNaBialolece

Regulamin UslugiNaBialolece.pl


 §1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu Usluginabiololece.pl.
 2. Właścicielem Serwisu Usluginabiololece.pl i domeny usluginabiolobece.pl jest Michał Salamon prowadzący działalność gospodarczą MS Michał Salamon, ul. Mehoffera 44/58
  03-131 Warszawa, NIP: 5213023648, REGON: 363476916.
 3. W celu korzystania z usługi Serwisu Usługinabialolece.pl należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Wypełnienie formularza „Dodaj ogłoszenie” w Serwisie Usluginabiololece.pl w podstronie Kontakt/Dodaj Ogłoszenie, oznacza akceptację Regulaminu, Polityki Prywatności i Cennika.
 4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
      a. Serwis usluginabiololece.pl – prowadzona przez Michała Salamon w języku polskim platforma ogłoszeniowa funkcjonująca pod adresem www.usluginabialolece.pl,
      b. Administrator – Michał Salamon prowadzący działalność gospodarczą MS Michał Salamon, ul. Mehoffera 44/58, 03-131 Warszawa, NIP: 5213023648, REGON: 363476916, e-mail: [email protected]usluginabialolece.pl. Administrator może upoważnić do dokonania czynności wskazanych w Regulaminie osobę trzecią.
      c. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.usluginabialolece.pl oraz wszelkie jej podstrony.
      d. Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Administratora na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie; Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć Internet do platformy ogłoszeniowej, organizacja zamieszczania w jej obrębie wskazanych w Regulaminie typów Ogłoszeń oraz Reklam oraz możliwość wyszukiwania i przeglądania zamieszonych ogłoszeń oraz zamieszczania komentarzy oraz dokonywania oceny Obiektów.
      e. Obiekt – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, bądź inna jednostka organizacyjna będące przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
      f. Uczestnik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu usluginabialolece.pl w celach informacyjnych oraz zamieszcza komentarze,
      g. Użytkownicy – wszystkie podmioty korzystające z Serwisu usluginabialolece.pl, a to Obiekty i Uczestnicy łącznie,
      h. Ogłoszenie – zbiór informacji, w tym fotografie i grafiki, podanych Administratorowi przez Obiekt, a następnie zamieszczonych przez Administratora na Stronie internetowej w podstronie „Ogłoszenia” i przydzielonych do odpowiednich kategorii, w trzech opcjach: zwykłe, płatne i polecane,
      i. Reklama – informacja z formie graficznej zamieszczana przez Administratora na Stronie internetowej w podstronach „Start”, „Ogłoszenia”, „Osiedla”.
      j. Cennik – wykaz obowiązujących opłat za Usługę świadczone przez Administratora dostępny na Stronie internetowej http://usluginabialolece.pl/pl/dla-przedsiebiorcy.html
      k. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, które stanowią integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej http://usluginabialolece.pl/pl/regulamin.html

 

§2. Zasady korzystania z Serwisu usluginabialolece.pl

 1. By móc korzystać z Usług świadczonych poprzez Serwis usługinabiałołęce.pl Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne: 
      a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
      b. korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej),
      c. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies,
  Obiekt dodatkowo powinien posiadać dostęp do poczty elektronicznej.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Usług świadczonych przez Administratora do działania na szkodę innych Użytkowników, Administratora oraz osób trzecich.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
      a. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Serwisu usluginabialolece.pl zgodnie z celem Serwisu,
      b. przestrzegania prawa polskiego,
      c. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników.
 5. Za treści, w tym dane i opisy Obiektów oraz fotografie zamieszczane przez Obiekty, a także komentarz zamieszczane przez Uczestników w Serwisie usluginabialolece.pl, w szczególności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich odpowiedzialność ponoszą zamieszczający je Użytkownicy.
 6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Serwisie usluginabialolece.pl treści nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 7. Wszelkie naruszenia pkt 2 – 6 Użytkownicy powinni niezwłocznie zgłaszać Administratorowi drogą korespondencji e-mail na adres: [email protected]
 8. Administratorowi przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników w zakresie, w którym są one niezgodne z Regulaminem. Wszystkie treści niezgodne z Regulaminem zostaną usunięte przez Administratora w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu. Z tytułu usunięcia bądź edycji ww. treści Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia.
 9. Administrator za świadczone Usługi nie pobiera żadnych opłat, z wyjątkiem opłat określonych w Cenniku. Opłaty pobierane są zgodnie z Cennikiem za czynności w nim wskazane i w kwotach w nim wskazanych.

 §3. Zamieszczanie Ogłoszeń

 1. Administrator umożliwia Obiektom, które:

  - mają swoją siedzibę (oddział, punkt) na terenie dzielnicy Warszawy - Białołęka,
  - które nie zawarły umowy na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia,

  zamieszczanie wszystkich typów ogłoszeń w Serwisie Usluginabialolece.pl.

 2. Obiekt, o którym mowa w pkt 1, uprawniony jest do skorzystania z trzech typów Ogłoszeń:
      a. ogłoszenie zwykłe (bezpłatne), które obejmuje oznaczenie Obiektu na mapie w Serwisie Usluginabialolece.pl, zamieszczenie podstawowych informacji o Obiekcie (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz logo Obiektu, a także przydzielenie Obiektu do maksymalnie 4 kategorii,
      b. ogłoszenie płatne, które obejmuje oznaczenie Obiektu na mapie w Serwisie Usluginabialolece.pl, zamieszczenie informacji o Obiekcie (nazwa, adres, telefon kontaktowy, nr faksu, godziny otwarcia, adres e-mail, adres strony www, link do profilu na portalu Facebook), a także logo Obiektu, 5 fotografii oraz informacji o działalności Obiektu,
      c. ogłoszenie polecane dodatkowo płatne, które zakresem odpowiada ogłoszeniu zwykłemu bądź płatnemu, a ponadto wyświetla się w katalogu przed innymi ogłoszeniami zwykłymi i płatnymi, zostaje podświetlone oraz oznaczone hasłem „Ogłoszenie polecane”.
 3. Zamieszczenie Ogłoszenia następuje w czterech etapach:
      a. wypełnienie formularza,
      b. akceptacja bądź odrzucenie zgłoszenia przez Administratora,
      c. dokonanie płatności (w przypadku ogłoszenia płatnego i polecanego),
      d. zamieszczanie danych w Serwisie Usluginabialolece.pl
 4. Obowiązkowy formularz znajduje się na Stronie internetowej, podstrona Kontakt/ Dodaj ogłoszenie (http://usluginabialolece.pl/pl/kontakt-dodaj-ogloszenie-.html).
 5. Obiekt obowiązany jest do podania wszystkich danych objętych formularzem, stosownie do wybranego typu ogłoszenia.
 6. W razie wyboru ogłoszenia płatnego Obiekt obowiązany jest do wypełnienia formularza dla ogłoszenia zwykłego, a następnie, po wybraniu opcji ogłoszenie płatne, do uzupełnienia formularza o następne, wymagane informacje.
 7. Obiekt zobowiązuje się do podania prawdziwych danych dotyczących działalności Obiektu.
 8. Akceptacja lub odrzucenie zgłoszenia następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu do Administratora uzupełnionego formularza.
 9. Administrator jest uprawniony do odrzucenia dokonanego zgłoszenia bez podania przyczyny. Podmiotowi, którego zgłoszenie zostało odrzucone nie przysługują żadne roszczenia wobec Administratora z powyższego tytułu.
 10. Po dokonaniu przez Administratora akceptacji dokonanego zgłoszenia bezpłatnego, Administrator zamieszcza w Serwisie usluginabialolece.pl Ogłoszenie.
 11. Przed zamieszczeniem ogłoszenia Administrator może zwrócić się do Obiektu o uzupełnienie bądź weryfikację wskazanych w formularzu informacji.
 12. W razie wyboru Ogłoszenia płatnego bądź polecanego, Administrator w zwrotnej wiadomości e-mail wskaże wysokość opłaty za pierwszy okres zamieszczenia ogłoszenia oraz dane do zapłaty wskazanej opłaty. Dane te zawarte zostaną w fakturze VAT załączonej do wiadomości.
 13. W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek Administratora zamieszcza on ogłoszenie płatne bądź polecane w Serwisie usluginabialolece.pl.
 14. W przypadku braku wpływu środków pieniężnych na rachunek Administratora może on zamieścić Ogłoszenie w wersji podstawowej.
 15. Ogłoszenie Obiektu jest ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet i zawiera aktualne informacje podane Administratorowi przez Obiekt.
 16. Dokonać zgłoszenia i późniejszych czynności w ramach Serwisu usluginabialolece.pl w imieniu i na rzecz Obiektu mogą wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Obiektu lub posiadające stosowne upoważnienie.
 17. Osoba upoważniona do reprezentacji Obiektu jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Administratora o fakcie cofnięcia posiadanego upoważnienia do wykonywania w imieniu Obiektu czynności określonych w niniejszym Regulaminie.
 18. Ogłoszenie zawiera dane podane przez Obiekt w formularzu. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Serwisu usluginabialolece.pl, Obiekt zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania wysyłając nowe dane na adres [email protected]
 19. W przypadku zmian organizacyjnych, prawnych, śmierci lub utraty zdolności prawnej Obiektu, następcy prawni Obiektu winni niezwłocznie poinformować Administratora o zaistniałych okolicznościach.
 20. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Ogłoszenia bezpłatnego następuje z momentem wysłania kompletnego formularza, o którym mowa w pkt 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 21. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Ogłoszenia Płatnego następuje z chwilą wpływu na rachunek Administratora ceny za Usługę Ogłoszenia Płatnego. Umowa zostaje określona na czas określony, wskazany w cenniku, uzależniony od wysokości dokonanej opłaty.
 22. Zawarcie umowy o Świadczenie Usługi Ogłoszenia Polecanego następuje z chwilą wpływu na rachunek Administratora ceny za Usługę Ogłoszenia Polecanego. Umowa zostaje zawarta na czas określony, wskazany w cenniku, uzależniony od wysokości dokonanej opłaty.
 23. Ogłoszenia są zamieszczane w kolejności alfabetycznej. Ogłoszenia polecane wyświetlają się przed ogłoszeniami bezpłatnymi i płatnymi także w kolejności alfabetycznej.
 24. Administrator może dodawać ogłoszenia bezpłatne bez zgłoszenia dokonanego przez Obiekt, a to z własnej inicjatywy.

§4. Zamieszczanie Reklam

 1. Administrator umożliwia Obiektom, zamieszczanie reklam w Serwisie Usluginabialolece.pl.
 2. Administrator umożliwia Obiektom zamieszczanie reklam o następujących wymiarach:
      a. 1180 x 120 px,
      b. 350 x 245 px,
      c. 240 x 170 px.
 3. Zamieszczenie Reklamy następuje w czterech etapach:
      a. skierowanie wiadomości e-mail (zgłoszenia) na adres [email protected],
      b. akceptacja bądź odrzucenie zgłoszenia przez Administratora
      c. dokonanie płatności,
      d. zamieszczanie Reklamy w Serwisie Usluginabialolece.pl.
 4. Obiekt w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 a, obowiązany jest do podania danych potrzebnych do wystawienia faktury (imię i nazwisko, nazwa, adres, numer NIP, adres e-mail). Dodatkowo należy przesłać plik w wymiarze wskazanym w pkt 2 w formacie pliku JPG lub PNG o maksymalnym rozmiarze 3 MB.
 5. Obiekt zobowiązuje się do podania prawdziwych danych, o których mowa w pkt 4.
 6. Akceptacja lub odrzucenie zgłoszenia następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu do Administratora wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 a.
 7. Administrator jest uprawniony do odrzucenia dokonanego zgłoszenia bez podania przyczyny. Podmiotowi, którego zgłoszenie zostało odrzucone nie przysługują żadne roszczenia wobec Administratora z powyższego tytułu.
 8. Przed zamieszczeniem ogłoszenia Administrator może zwrócić się do Obiektu o uzupełnienie bądź weryfikację informacji wskazanych w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 a.
 9. Administrator w zwrotnej wiadomości e-mail wskaże wysokość opłaty za pierwszy okres zamieszczenia reklamy oraz dane do zapłaty wskazanej opłaty. Dane te zawarte zostaną w fakturze VAT załączonej do wiadomości.
 10. W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek Administratora zamieszcza on reklamę w Serwisie usluginabialolece.pl.
 11. Reklama Obiektu jest ogólnodostępna dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 12. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Reklamy następuje z chwilą wpływu na rachunek Administratora ceny za Usługę Reklamy. Umowa zostaje określona na czas określony, wskazany w cenniku, uzależniony od wysokości dokonanej opłaty.

 §5. Rozliczenia Obiektu z Administratorem

 1. Za Usługę Administrator każdorazowo wystawi fakturę VAT.
 2. Administrator wysyła Obiektowi fakturę VAT w wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 pkt 12 oraz w § 4 pkt 9. Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie obowiązującego Cennika.
 3. Termin płatności faktury wynosi 7 dni.
 4. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie pdf.
 5. Obiekt akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur. Akceptację tą można cofnąć w drodze pisemnego zgłoszenia. W takim wypadku Administrator wyślę fakturę VAT przesyłką pocztową na adres podany przez Obiekt.


 §6. Zamieszczanie komentarzy i ocen

 1. Każdy Użytkownik może zamieszać pod ogłoszeniem komentarze dotyczące danego Obiektu oraz dokonać jego oceny.
 2. Dodawanie komentarzy oraz ocen jest możliwe po zalogowaniu się Użytkownika na portalu Facebook i jest dokonywane poprzez ten portal.
 3. Użytkownik może ocenić obiekt w skali od 1 do 5, przy czym 1 to ocena zła, a 5 wspaniała.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy i ocen bez podawania przyczyny.
 5. Dodawanie komentarzy i ocen przez Użytkowników musi spełniać warunki określone niniejszym Regulaminem, przede wszystkim w § 2 i § 7.

 §7. Zamieszczanie treści w serwisie przez Użytkowników (prawa autorskie)

 1. Każdy Użytkownik zamieszczając treści (tj. zdjęcia, formy pisemne, logotypy, projekty graficzne) w Serwisie usluginabialolece.pl oświadcza, że:
      a. ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczaną w Serwisie usluginabialolece.pl, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści;
      b. osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku;
      c. informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd.
 2. Użytkownik zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w pkt 1 lit. a, b, c Regulaminu na każde żądanie Administratora.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści zamieszczanej przez Użytkowników, ich skracania i redagowania, a także jej usuwania w razie naruszenia przez Użytkowników pkt 1 lit. a,b,c.
 5. Administrator ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Obiektu, a opublikowane informacje usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 6. Użytkownik umieszczając w Serwisie usluginabialolece.pl treści stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji oraz pozwalającej na udzielanie dalszych licencji. Licencja uprawnia do wykonywania praw autorskich, w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji Serwisu usluginabialolece.pl.
 7. Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie usluginabialolece.pl również treści niestanowiące utworów w rozumieniu prawa autorskiego. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie w/w treści przez Administratora w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji Serwisu usluginabialolece.pl.
 8. Użytkownik udziela Administratorowi licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:
      a. utrwalanie i zwielokrotnianie treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
      b. wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
      c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
      d. wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne,
      e. relacje i spoty telewizyjne, radiowe,
      f. publikacje w gazetach i czasopismach,
      g. rozpowszechnianie w Internecie, w Serwisie usluginabialolece.pl, na portalach społecznościowych, w bannerach na innych portalach, w newsletterze,
      h. udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.
 9. Użytkownik zamieszczając treści, będące objęte ochroną wynikającą z praw własności przemysłowej, wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z tych treści w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji Serwisu usluginabialolece.pl.
 10. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie usluginabialolece.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.
 11. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu usluginabialolece.pl materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora lub Użytkownika i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora, Obiektów i Użytkowników.
 12. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej.
 13. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Serwisem usluginabialolece.pl, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Administratorem, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 §8. Dostęp i korzystanie z Serwisu usluginabialolece.pl

 1. Administrator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Serwisu usluginabialolece.pl.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
      a. działania podejmowane przez Użytkowników;
      b. prawdziwość Ogłoszeń i Reklam kierowanych przez Obiekty;
      c. niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Serwisu usluginabialolece.pl;
      d. prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Serwisu usluginabialolece.pl;
      e. przejściowe, techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Serwisu usluginabialolece.pl;
      f. wady danych wprowadzonych do Serwisu usluginabialolece.pl przez Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych zysków), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:
      a. korzystania z Serwisu usluginabialolece.pl,
      b. niemożności korzystania z Serwisu usluginabialolece.pl
      c. braku dostępu do Serwisu usluginabialolece.pl , danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Serwisie usluginabialolece.pl,
      d. błędu w funkcjonowaniu Serwisu usluginabialolece.pl,
      e. nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,
      f. oddziaływania osób trzecich,
      g. oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu usluginabialolece.pl i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.
 5. Administrator nie gwarantuje, że dostęp do Serwisu usluginabialolece.pl będzie niezakłócony, wolny od błędów i bezpieczny.
 6. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Serwisu usluginabialolece.pl osoby nieuprawnionej, Administrator podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 7. Administrator usluginabialolece.pl przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Serwisie usluginabialolece.pl w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Ogłoszenie bądź Reklamę Obiektu w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu usluginabialolece.pl, bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.
 9. Administrator ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Serwisie usluginabialolece.pl, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Serwisu. W szczególności Administrator ma prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu.

 §9. Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Serwisu usluginabialolece.pl

 1. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu usluginabialolece.pl w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres [email protected] Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Administratorowi identyfikację problemu i jego naprawę.
 2. Administrator rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Administrator zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Serwisu usluginabialolece.pl i Usługi.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu usluginabialolece.pl, uwagi i informacje o działaniu Serwisu usluginabialolece.pl i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu należy zgłaszać Administratorowi drogą elektroniczną na adres [email protected]

 §10. Ochrona danych osobowych

 1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione. Administrator zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile niniejszy Regulamin bądź przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§11. Wypowiedzenie umowy

 1. Obiekt, który zawarł z Administratorem umowę o Usługę ogłoszenia bezpłatnego może wypowiedzieć ją w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia Administrator zobowiązany jest do usunięcia Ogłoszenia.
 2. Obiekt, który zawarł z Administratorem umowę o Usługę ogłoszenia płatnego, bądź polecanego może wypowiedzieć ją w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia Administrator zobowiązany jest do usunięcia Ogłoszenia.
 3. Obiekt, który zawarł z Administratorem umowę o Usługę reklamy, bądź polecanego może wypowiedzieć ją w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 4. W przypadkach określonym w pkt 2 i 3 Obiekt zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. Wysokość kary umownej odpowiada wysokości części Ceny za usługę za okres pozostały do zakończenia umowy, w którym na skutek wypowiedzenia umowa nie będzie wykonywana.

 §12. Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. O zmianach oraz ich treści Administrator poinformuje Obiekty na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Obiektom poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany przez Obiekt w formularzu, o którym mowa w § pkt 2 b, bądź wiadomości e-miał, o której mowa w § 4 pkt 3 a.
 3. Obiekt wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości e-mail na adres [email protected] o treści wskazującej na akceptacje regulaminu, bądź poprzez niepodjęcie żadnych działań.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Obiekt może wypowiedzieć zawartą umowę, zgodnie z § 10. Obiekt nie będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, jeśli zmiana regulaminu dotyczyć będzie istotnych postanowień dotyczących umowy między stronami, a to nie będzie polegać tylko na zmianach organizacyjno- technicznych.

 §13. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Obiekt i Administratora Umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów pomiędzy Administratorem a Obiektem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 3 października 2016 roku.